basisschool Omnia (Nootdorp) | Scholen op de kaart (2023)

De Poort 6 2631 PT Nootdorp

 • basisschool Omnia (Nootdorp) | Scholen op de kaart (1)
 • basisschool Omnia (Nootdorp) | Scholen op de kaart (2)
 • basisschool Omnia (Nootdorp) | Scholen op de kaart (3)
 • basisschool Omnia (Nootdorp) | Scholen op de kaart (4)
 • Basisonderwijs
 • Openbaar
 • 176 leerlingen
 • Download de Schoolgids

In het kort

Toelichting van de school

Omnia: samen spelen & de wereld ontdekken!

Omnia is een openbare basisschool. Kinderen van elke overtuiging, geslacht of sociaal-culturele achtergrond welkom zijn. De school is de wereld in het klein! Met wederzijds respect, herkenbare waarden en normen, een open karakter, staan we midden in de samenleving en en is er ook ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst.

Omnia gebruikt goede en nieuwe onderwijsmethodes met duidelijke instructie en oefening op meerdere niveaus voor de kinderen. Deskundige leerkrachten worden ondersteund door intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistent, leraar ondersteuner en vakleerkrachten.

Op school hebben wij een fijn pedagogisch klimaat. Voor iedereen bij ons op school willen wij een fijne groep zijn. daarvoor gebruiken wij in groep 1 t/m 8 de methode KiVa.

Op Omnia gebruiken we graag moderne communicatiemiddelen. U als ouders staan zo makkelijk in contact met ons, dit komt ten goede aan uw kind.

Omnia vindt u op de prachtige locatie de Poort, met in onze directe omgeving sportvelden, een grote sporthal en kinderopvang.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.obsdewinde.nl. Uiteraard kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking.

Missie en visie

 • Wat is de missie en visie van deze school?

  OBS de Winde… deleukstetijd van je leven!

  Onze school, de Winde, biedt jou een veilige, uitdagende leeromgeving. We hebben hart voor jou en laten jou op je eigen niveau met plezier leren en groeien. Want elk kind is anders en alle kinderen komen bij ons in de klas tot hun recht. We bieden iedereen een plekje. Hier krijg je goed onderwijs, met een balans tussen kennis en creativiteit. En natuurlijk maken we tijd voor plezier en het vieren van successen en af en toe een feestje.

  Binnen de school bieden we jou veel structuur. We trekken één lijn samen met jouw ouders. We stellen samen met jou doelen en daar werken wemet elkaarnaar toe. Samenwerken is bij ons heel belangrijk. We hebben duidelijke verwachtingen van elkaar en van jullie en durven benoemen wat er goed gaat. Wat eerst niet lukt, lukt daarna wel. We geven niet snel op. Ook jouw ouders zijn bij ons welkom, we werken samen aan hetzelfde doel: jou goed voorbereiden op je toekomst.

 • Op welke manier geeft deze school invulling aan de identiteit?

  De Winde is een openbare basisschool. Dat betekent dat kinderen van elke overtuiging, geslacht of sociaal-culturele achtergrond welkom zijn. Ieder kind wordt als waardevol individu gezien.

  Op een openbare school is er respect voor ieders mening en worden verschillende opvattingenaangegrepen om met en van elkaar te leren.Op een openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze bieden ruimtevoor opvattingen van minderheden.

  De openbare school heeft een open karakter. Zijbetrektde omgeving actief bij haar activiteiten en neemt zelf actief deel aan de omgeving.

  Op de openbare school is ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan desamenleving.

  De openbare schoolis de wereld in het klein! Je oefent en leert er voor later.

Kenmerken van de school

 • Samenwerken
 • Welkom zijn
 • Creativiteit
 • Veilig zijn
 • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in Nootdorp neemt af. Dat is ook terug te zien in het leerlingaantal op de Winde. De nieuwbouwwijken in Nootdorp hebben in het verleden gezorgd voor een grote toename in het aantal leerlingen.

De Winde zal in de toekomsteen structuur krijgen waarbij er vanuit twee kleutergroepen van alle andere leerjaren (3 t/m 8) één groep zal zijn. Dit maakt onze school een kleinere school waarbij wij persoonlijke aandacht in deze kleinschaligheid heel belangrijk vinden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

 • Alles wat je wilt weten over de opvang:

  Hoe wordt opvang geregeld?

  Opvang voor schooltijd
  Tussenschoolse opvang
  • Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd

  Waar vindt de opvang plaats?

  Opvang voor schooltijd
  In het schoolgebouw
  Tussenschoolse opvang
  Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  Buiten het schoolgebouw

  Zijn er kosten voor de ouders?

  Opvang voor schooltijd
  Ja
  Tussenschoolse opvang
  Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  Ja
 • Wanneer zijn de vrije dagen en schoolvakanties?

  VanTot en met
  Studiedag 1- leerlingen vrij31-08-202031-08-2020
  Herfstvakantie17-10-202025-10-2020
  Studiedag 2 - leerlingen vrij12-11-202012-11-2020
  Kerstvakantie19-12-202003-01-2021
  Studiedag 3 - leerlingen vrij10-02-202110-02-2021
  Studiedag 4 - leerlingen vrij19-02-202119-02-2021
  Voorjaarsvakantie20-02-202128-02-2021
  Studiedag 5 - leerlingen vrij01-04-202101-04-2021
  Paasweekend vrij02-04-202105-04-2021
  Studiedag 6 - leerlingen vrij23-04-202123-04-2021
  Meivakantie24-04-202109-05-2021
  Tweede Pinksterdag vrij24-05-202124-05-2021
  Studiedag 7 - leerlingen vrij22-06-202122-06-2021
  Zomervakantie17-07-202129-08-2021
 • Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?

  Ja

  Toelichting

  Vanaf schooljaar '20-'21 werken wij volgens een vijf-gelijke-dagen-model. Om ouders de gelegenheid te geven hieraan te wennen, hebben wij met de BSO's van Triodus en Zie Zoo een naschoolsaanbod gerealiseerd. De kinderen kunnen in ieder geval in dit schooljaar van 13:45 - 15:15 uur worden opgevangen. Dit is een BSO-aanbod en ouders kunnen in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag.

 • Wie is op welke momenten bereikbaar?

  DagenTijden
  School maatschappelijk werkwoensdagvolgens rooster in agenda
Weergave Schooltijden en opvang

Welk rooster hanteert deze school?

Vijf gelijke dagen model

vijf identieke schooldagen zonder vrije middag

Opmerkingen bij het rooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Handige informatie

 • Op welke manier worden ouders betrokken bij deze school?

  Educatief partnerschap U kent uw kind van haver tot gort, weet hoe uw kind zich gedraagt in verschillende situaties en heeft een goed inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw kind, talenten en tekortkomingen. Wij hebben verstand van kennisoverdracht, het ontwikkelen van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden, weten hoe leercurves verlopen en zien uw kind in het groepsproces. Wanneer wij erin slagen deze kennis regelmatig en in een open klimaat uit te wisselen, kan dat de talentontwikkeling uw kind ten goede komen.

  Wij bundelen graag de krachten als educatieve partners!

 • Op welke manier informeert deze school de ouders?

  Wij gebruiken het digitale ouder-informatiesysteem Social Schools.

  Via Social Schools kunt u berichten ontvangen die voor heel de school bestemd zijn, maar ook voor de groep van uw kind(eren) of een persoonlijk bericht.
  Via Social Schools kunt u ook de teamleden makkelijk bereiken.

  Social Schools heeft ook een handige tool om oudergesprekken in te plannen, daarbij heeft u als ouder zelf de regie om een tijdslot te kiezen dat voor u uitkomt.

  De agenda van Social Schools is altijd up-to-date en te koppelen aan uw eigen digitale agenda.

 • Hoe kunnen ouders meedenken en -praten over het beleid?

  Ouders praten mee via:

  • Ouderinformatieavonden
  • Ouderpanelgesprekken over diverse onderwerpen
  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad
 • Wat is de klachtenregeling?

  De klachtenregeling van obs de Winde is op te vragen bij de directie van de school en te vinden op onze website onder "downloads".

  “een goed gesprek voorkomt erger” Heeft u een probleem op school dan raden wij u aan dit probleem te bespreken. Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken, draagt niet bij aan een snelle oplossing. Al te vaak krijgt het daardoor de tijd om door te woekeren, waardoor de negatieve effecten alleen maar versterkt worden. In acht stappen wordt hierna aangegeven hoe u het best kunt werken aan een vroegtijdige oplossing van problemen. 1. Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit de leerkracht. 2. Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter dat is. Ook als de leerkracht nog weinig weet van het probleem, is het verstandig om actie te ondernemen. Wie kennis heeft van een probleem, zal er in ieder geval over na gaan denken. Dat is het begin van een oplossing. 3. Maak snel een afspraak. Doe dat niet al te formeel; schiet degenen met wie u wilt gaan praten bijvoorbeeld voor of na de les even aan om een afspraak te maken. 4. Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot hoofdzaken, vermijd details. 5. Voorkom machtsongelijkheid. De leraar met wie u praat is een deskundige op onderwijsgebied. U bent een deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan. 6. Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen. 7. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Soms kunnen de emoties tijdens het gesprek hoog oplopen. Dan kan het verstandig zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij uw gesprek. 8. Hou bij wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt, is wel zo handig. Vooral als een van beide zich naderhand iets niet meer kan herinneren. Als het gesprek naar uw mening te weinig oplevert, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Daarnaast kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Deze weet de weg om uw klacht op een andere wijze aan de orde te stellen. De contactpersoon van onze school is: Jacobine Timmer. Het kan zijn dat uw klacht een zeer vertrouwelijk karakter draagt. U wilt daarmee niet naar de schoolleiding, maar u vindt het wel noodzakelijk dat er contact is met iemand van de school. U kunt dan terecht bij de schoolcontactpersonen en/of de vertrouwenspersoon van buiten de school.

 • Bij welke activiteiten werkt de school samen met ouders?

  Wij vragen ouders om ons te helpen bij diverse activiteiten buiten de school zoals: bezoeken aan de kinderboerderij, de bibliotheek, het museum of het theater en natuurlijk de schoolreis.

  Ook op school hebben we activiteiten waarbij we ouders/verzorgers vragen om te helpen, zoals: praktische verkeerslessen, pietenochtend (spelletjesochtend in december) en de sportdag.

 • Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?

  €60,00

  Wat wordt met dat geld gedaan?

  • Kerst
  • Schoolreis
  • Sinterklaas
  • Pasen, Avond4daagse
  • Schrijver op school
  • Sportdag

  Zijn er overige vrijwillige schoolkosten?

  Ja

  Wat wordt daarmee betaald?

  Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op kamp 3-daagse. Daarvoor vragen wij een bijdrage van € 120,- per kind.

  Extra informatie over ouderbijdrage

  De overheidsbijdrage voor onderwijs is sober en doelmatig en is alleen bedoeld voor leermiddelen, lesprogramma-gebonden activiteiten, salarissen en het schoolgebouw. Toch gunnen we onze leerlingen meer, zoals de schoolreis, de Kinderboekenweek, de sinterklaasviering, de kerstviering, een schrijver op school, de Avond4daagse, de koningsspelen, enz. Om dit alles te kunnen realiseren vraagt de ouderraad u een vrijwillige, financiële bijdrage.

  Voor tussentijds startende nieuwe leerlingen geldt een aangepaste bijdrage naar rato van het aantal resterende schoolmaanden. Indien de nieuwe leerling nog voor het schoolreisje of -kamp op school komt, bedraagt de bijdrage minimaal de kosten van deze activiteit.

  Ouders die niet in de gelegenheid zijn om de schoolkosten in één keer te betalen, kunnen met de directie van de school een betalingsafspraak maken. Met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.

 • Hoe melden ouders hun kind ziek of afwezig?

  Over schoolverzuim

  Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

  Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

  Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

  Hoe melden ouders hun kind ziek?

  Via de app van Social School kunt u uw kind ziek melden. Ook kunnen via deze app bezoeken aan tandarts of dokter worden doorgegeven.

  Natuurlijk kunt u dit ook altijd telefonisch doorgeven. Wij vragen u dan tussen 7:45-8:00 uur naar school te bellen.

  Hoe vragen ouders verlof aan voor hun kind?

  Verlofaanvragen kunnen via de app van Social Schools. Dit moet minimaal 6 weken van te voren, met uitzondering van begrafenissen of crematies.

  Wij houden ons aan de leerplichtwet bij het beoordelen van de verlofaanvragen.

Waar wonen de leerlingen van deze school?

In welk postcodegebied wonen de leerlingen van deze school?

PostcodegebiedAantal leerlingenPercentage
263110861,4%
26324123,3%
249663,4%
264152,8%
2242<5
2272<5
2492<5
2493<5
2497<5
2585<5
2643<5
2728<5
3059<5
3641<5
3956<5

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De overige bijlagen bij het Veiligheidsplan zijn op te vragen bij de directeur van onze school.
 • Schoolveiligheidsplan
 • Anti-pestprotocol
 • Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Welk anti-pestprogramma wordt gebruikt?

  Obs de Winde is een KiVa-school. Samen maken wij er een fijne school van!

  • KiVa verbetert het school- en leerklimaat;
  • KiVa verhoogt de leeropbrengsten en -prestaties;
  • KiVa verhoogt het welbevinden van de leerlingen
  • KiVa is effectief in het tegengaan van pesten.

  KiVa wordt een anti-pestprogramma genoemd. Daar wordt het programma eigenlijk tekort mee gedaan. KiVa is inderdaad meermaals onderzocht én effectief bevonden tegen pesten, maar het programma is veel meer dan ‘een anti-pestprogramma’. Binnen KiVa is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de sociale vaardigheden van leerlingen. Bovendien heeft 'anti-pestprogramma' een negatieve lading, terwijl KiVa juist een postieve insteek heeft! De visie van KiVa past hierom heel goed bij de visie van onze school.

  Wilt u meer lezen over KiVa, kijk dan op deze website.

 • Hoe toetst de school de sociale veiligheid?

  De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: KiVa meting.

  Toelichting van de school

  Op KiVa-scholen vullen leerlingen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps-)relaties in de klas. Groepsleerkrachten krijgen vervolgens een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun groep in elkaar steekt, zodat zij hun handelen daarop kunnen aanpassen.

  Onderdelen die aan bod komen in het rapport zijn:

  • Welbevinden en veiligheidsgevoelens op school;
  • Sociale positie van leerlingen in de klas;
  • Prosociaal gedrag;
  • Populariteit en leiderschap;
  • Pesten: Wat leerlingen over zichzelf zeggen;
  • Pesten: Wat leerlingen over klasgenoten zeggen;
  • Risicolocaties.

  Na 10 en 30 weken onderwijs analyseren wij met het team de KiVa-monitor op basis van "het uitgangspunt van "opbrengstgericht passend onderwijs": school -- groep -- leerling. Op deze manier maken we de plannen die we opstellen haalbaar en realistisch.
  Wanneer vanuit de KiVa-monitor of andere gesprekken blijkt dat er zorgen zijn rondom een individuele leerling, betrekken wij altijd de ouders.

 • Wie is de anti-pestcoördinator of vertrouwenspersoon?

  Anti-pestcoördinator

  Mevr. Elisa Lindeman

  Stuur een e-mail

  Vertrouwenspersoon

  Mevr. Elisa Lindeman

  Stuur een e-mail

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 03/31/2023

Views: 5348

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.